Održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća

Jučer je (četvrtak, 16. novembar) održana sjednica Općinskog vijeća Trnovo. Sjednica je održana u Sali Općine, sa početkom

Jučer je (četvrtak, 16. novembar) održana sjednica Općinskog vijeća Trnovo. Sjednica je održana u Sali Općine, sa početkom u 18 sati, a sjednicom je predsjedavala predsjedavajuća Općinskog vijeća Amina Dedić.

Predloženi Dnevni red sa ukupno trinaest tačaka jednoglasno je usvojen.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 20.sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
 2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
 3. lnformacija o provedenoj finansijskoj reviziji Općine Trnovo za 2022. godinu.
 4. lzvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2023. do 30.09.2023. godine; prijedlog
 5. Budžet Općine Trnovo za 2024. godinu; nacrt
 6. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu; nacrt
 7. Odluka o oročenju finansijskih sredstava; prijedlog
 8. Odluka o izmjeni Odluke o utvrdivanju platnih razreda i koeficijenata za place, naknade i dodatke na plaću u Općini Trnovo; prijedlog
 9. Odluka o uvjetima i načinu izdavanja vodnih akata na području općine Trnovo; prijedlog
 10. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrdivanje i obilježavanje katastarske oćine Presjenica sa granicom katastarske općine Hrasnica (Općina Ilidža); prijedlog
 11. Rješenje o brisanju prava raspolaganja (Famos); prijedlog
 12. Zaključak o kupovini zemljišta( Došlo Rada i dr.); prijedlog
 13. Tekuća pitanja

Sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika, sve tačke su usvojene. Usvojeni su Zaključci kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo i Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu. Dok je pod tačkom tekuća pitanja razmatrano usvajanje Zaključka kojim se predlaže Općinskom načelniku da u skladu sa sredstvima planiranim Budžetom Općine za 2023. godinu odobre novčana sredstva za pomoć u liječenju za dvoje sugrađana, nakon čega su glasanjem isti jednoglasno usvojeni.

Na 21. redovnoj sjednici usvojena su i još dva Zaključka, prvi se odnosi na rad laboratorije u Domu zdravlja Trnovo- proslijediti na postupanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo uz obrazloženje da laboratorija u OJ DZ Trnovo ne radi od marta 2017. godine. Dok se drugi zaključak odnosi na upis djece iz Trnova u vrtić- proslijediti na postupanje Ministarstvu za obrazovanje i odgoj Kantona Sarajevo radi hitnog preispitivanja te usklađivanja kantonalnih propisa kojima su regulisana pitanja upisa i bodovanja za upis u predškolske ustanove preko EMIS sistema, a sve u odnosu na djecu koja imaju prebivalište na području općine Trnovo.

 

 

 

Leave a Comment