Održana 26. redovna sjednica Općinskog vijeća

U sali Općine Trnovo održana je 26. redovna sjednica Općinskog vijeća, a čiji je prvobitno predloženi dnevni red

U sali Općine Trnovo održana je 26. redovna sjednica Općinskog vijeća, a čiji je prvobitno predloženi dnevni red sadržavao  26. tačaka, no po prijedlogu Općinskog načelnika tačka 6. koja se odnosi na informaciju o radu KJP “Sarajevo-šume” skinuta je sa dnevnog reda, jer predstavnik ovog preduzeća nije prisutan. Na osnovu prijedloga Općinskog načelnika za dopunu dnevnog reda dodane su četiri nove tačke. Prva se odnosila na Odluku o razrješenju dužnosti Općinskog pravobranioca Općine Trnovo, Odluka o imenovanju Općinskog pravobranioca, zatim Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji jedinstvenog Općinskog organa uprave i posebnih službi Općine Trnovo, te Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije, koja je kao posljednja tačka dnevnog reda usvojena sa neophodnom većinom.
Naime, Općinsko vijeće razmatra informacije o određenim pitanjima, u skladu sa programom rada, te je na ovoj redovnoj sjednici primilo k znanju informacije o stanju sigurnosti na području općine Trnovo, informaciju o radu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo- organizacione jedinice Dom zdravlja Trnovo, informaciju o radu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Sarajevo, informaciju o aktivnostima Lovačkog društva Trnovo, te informaciju o prirodnim i drugim nesrećama na području općine Trnovo u 2023. godini.

Na sjednici vijeća, nakon uvodnih napomena i kraćeg obraćanja direktora Komunalnog preduzeća Trnova, gospodina Bandić Durana,  jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „Trnovo“.

Jedna od najvažnijih tačaka svakako je bila ona koja se odnosila na rebalans Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu. Uvodne napomene dala je pomoćnica Općinskog načelnika za privredu i finansije, Zineta Hadžić. Kako je istakla, izmjenama i dopunama Budžeta isti je smanjen za oko 6 miliona konvertibilnih maraka, u okviru vlastitih prihoda Općine, te nakon usvojenih izmjena i dopuna Budžet Općine Trnovo iznosi nešto više od 16 miliona konvertibilnih maraka.

Podršku vijećnica i vijećnika dobio je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine, a potom i Izvještaj o utrošku sredstava Budžetske rezerve Općine Trnovo za 2023. godinu, kao i periodični finansijski izvještaj za period 1. januar – 31. mart 2024. godine.

Općinsko vijeće je jednoglasno dalo saglasnost za Program rada Općinskog načelnika i službi za upravu za 2024. godinu, kao i na Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Trnovo za 2023. godinu.

Razmatrane su i jednoglasno podržane četiri inicijative Općinskih vijećnika kojima se predlaže Općinskom načelniku da u skladu sa sredstvima planiranim Budžetom Općine za 2024. godinu odobre novčana sredstva za pomoć u liječenju i rješavanju teškog socijalnog stanja nekoliko građana općine, dok će po jednoj od inicijativa zaključkom biti isplaćena finansijska pomoć stanovniku naselja Ostojići za obnovu objekta oštećenog uslijed prirodne nepogode- vjetra. Svi zaključci su jednoglasno usvojeni. 

Leave a Comment