Javni poziv za dodjelu građevinskog materijala i dodjelu sredstava za pomoć kod ugradnje građevinskog materijala Javni poziv za dodjelu građevinskog materijala i dodjelu sredstava za pomoć kod ugradnje građevinskog materijala Prijava za dodjelu građevinskog materijala Prijava za dodjelu sredstava za pomoć kod ugradnje građevinskog materijala 


Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti Na osnovu člana 9. Odluke o priznanjima i nagradama Općine Trnovo, (“Službene novine Kantona Srajevo” broj: 14/18), Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti r a s p i s u j e JAVNI OGLAS za dodjelu Plakete i Povelje počasnog građanina […]


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu broj: 01-14-4187 od 26.12.2018 godine, člana 38., Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 6 . Pravilnika o načinu i postupku odobravanja jednokratne novčane […]