Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), Općinski načelnik objavljuje: PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA I Poništava se Javni poziv pravnim subjektima (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja Općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih potreba iskažu spremnost […]


PREDMET JAVNOG POZIVA              Predmet ovog Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala corona virus-COVID 19., sa područja općine Trnovo, u iznosu od 100,00 KM. FINANSIJSKA SREDSTVA             Sredstva za dodjelu jednokratne pomoći predviđena su u Budžetu općine Trnovo za 2022. godinu ekonomski kod: 614000 – Tekući transferi, pomoć za lica […]


Objavljen je Javni poziv privrednim subjektima sa područja Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog Kantona za besplatno učešće na 11. Sarajevo Business Forumu. Naime, Bosna Bank International  kao organizator 11. Sarajevo Business Foruma potpisala je ugovor sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo o strateškom partnerstvu i učešću na 11. SBF-u. Ovim ugovorom, Ministarstvo privrede KS omogućit će privrednicima […]


Broj:02-20-581 Trnovo, 18.02.2022. godine   Na osnovu člana 13. Odluke o izvršenju Budžeta općine Trnovo za 2022. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/22), člana 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava za dodjelu plastenika i opreme u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u […]


Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti Na osnovu člana 9. Odluke o priznanjima i nagradama Općine Trnovo, (“Službene novine Kantona Srajevo” broj: 14/18), Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti raspisuje JAVNI OGLAS za dodjelu Plakete i Povelje počasnog građanina Općine Trnovo I Raspisuje se Javni oglas za […]


Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo broj, 02-05-3790/18 od 28.11.2018. godine i člana 6. Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 48/17) i broj 01-02-3776/18 od 27.11.2018. godine, Općinski načenik raspisuje JAVNI OGLAS za […]


Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH“, broj :35/05), Odluke i izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2021.godine, br.01-02-2154 od 06.07.2021.godine i člana 38. Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/08), Općinski načelnik upućuje     JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne […]