Početna / Javni pozivi/oglasi (stranica 4)

Javni pozivi/oglasi

Januar, 2018

 • 24 Januar

  JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći

  Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 38 . Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 4 . Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe sa područja …

Decembar, 2017

 • 27 Decembar

  Javni poziv

  Na osnovu člana 119. stav (6) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 24/17) i člana 38. Statuta Općine Trnovo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 12/08), Općinski načelnik, objavljuje J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za učešće u radu …

 • 15 Decembar

  Javni oglas za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja općine Trnovo

  Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje JAVNI POZIV Za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo I Raspisuje se javni poziv za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo. …

 • 15 Decembar

  Javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo

  Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje JAVNI OGLAS Za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo I Raspisuje se javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo –lokalitet Babin do Bjelašnica. Zakupnina …

 • 7 Decembar

  Oglas o prodaji

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

 • 4 Decembar

  JAVNI POZIV za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica

  Obavještavamo Vas da je, dana 27.11.2017. godine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne …

Novembar, 2017

 • 9 Novembar

  Javni oglas

  Na osnovu člana 23. i člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine F BiH“, broj : 49/05) i čl. 50 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Trnovo, broj 02-02-2552/17 od 16.08.2017.g. Općinski načelnik dana 08.11.2017. godine raspisuje J A V …

Oktobar, 2017

 • 31 Oktobar

  Drugi javni poziv poslodavcima

  Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu, broj: 01-02-534/17 od 15.02.2017.godine, Općinski načelnik, o b j a v lj u j e   DRUGI JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I …

 • 20 Oktobar

  Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

 • 10 Oktobar

  Poništenje javnog poziva

  Na osnovu člana 38. Statuta općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.12/08), a u vezi sa članom 34. Zakona o radu (Službene novine F BiH, br.26/16) ,Općinski načelnik, objavljuje   P O N I Š T ENJ E   J A V N O G   P O Z I V A …