Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), člana 34. Zakona o radu (“Službene novine F BiH”, br.26/16 i 89/18),a u vezi članom 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/95), Općinski […]


Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo broj, 02-05-3790/18 od 28.11.2018. godine i člana 6. Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 48/17) i broj 01-02-3776/18 od 27.11.2018. godine, Općinski načenik raspisuje JAVNI OGLAS za […]


Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 49/05), Općinski načelnik raspisuje:   JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

1 5 6 7 8 9 11