Na osnovu člana 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.26/16 i 89/18), člana 3. stav (1) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 19/21), člana 24. Statuta Javnog preduzeća „Elektro-Trnovo“ d.o.o. Trnovo broj: 01-17-17/17 od 19.10.2017. godine […]


Broj: 02-27-2279/21 Trnovo, 28.9.2021. godine Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/13 i 100/13), člana 38. i 118. Statuta Općine Trnovo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/08), članova 1., 6., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u […]


Zahtjev za animalnu proizvodnju Zahtjev za biljnu proizvodnju Zahtjev za matično knjigovodstvo Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć u poljoprivrednoj proizvodnji  


Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 7.i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu […]

1 4 5 6 7 8 11