Broj: 02-34-2094/19 Trnovo, 09.04.2019.godine Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2019.godinu, (“Službene novine KS ” br: 2/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e   JAVNI    POZIV  POSLODAVCIMA I […]


Broj: 02-05-1700/19 Trnovo, 18.03.2019.godine   Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2019.godinu, (“Službene novine KS ” br: 2/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e JAVNI    POZIV  POSLODAVCIMA I […]


Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine […]


Javni poziv za dodjelu građevinskog materijala i dodjelu sredstava za pomoć kod ugradnje građevinskog materijala Javni poziv za dodjelu građevinskog materijala i dodjelu sredstava za pomoć kod ugradnje građevinskog materijala Prijava za dodjelu građevinskog materijala Prijava za dodjelu sredstava za pomoć kod ugradnje građevinskog materijala 


Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti Na osnovu člana 9. Odluke o priznanjima i nagradama Općine Trnovo, (“Službene novine Kantona Srajevo” broj: 14/18), Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti r a s p i s u j e JAVNI OGLAS za dodjelu Plakete i Povelje počasnog građanina […]


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu broj: 01-14-4187 od 26.12.2018 godine, člana 38., Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 6 . Pravilnika o načinu i postupku odobravanja jednokratne novčane […]


Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo broj, 02-05-3818/17 od 14.12.2017. godine i člana 6. Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 48/17) i broj 01-02-3776/18 od 27.11.2018. godine, Općinski načenik raspisuje JAVNI OGLAS za […]


  Na osnovu člana 3. Budžeta općine Trnovo za 2018 godinu ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 03/18 i 33/18), člana 11. Odluke o izvršenju Budžeta općine Trnovo za 2018 godinu, Općinski načelnik raspisuje: JAVNI POZIV Za dodjelu novčanih sredstava za opremanje djece za školsku 2018/2019 godinu. 1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu sredstava […]