JAVNI POZIVI/OGLASI

April, 2019

 • 10 April

  Javni poziv za prijem pripravnika-volontera sa završenom srednjom školskom spremom

  Broj:02-05-2095/19 Trnovo,09.04.2019.godine Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) i člana 34. Zakona o radu (“Službene novine F BiH”, br.26/16) , Općinski načelnik, o b j a v lj u j e J A V N I    …

  Detaljnije
 • 10 April

  Javni poziv poslodavcima

  Broj: 02-34-2094/19 Trnovo, 09.04.2019.godine Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2019.godinu, (“Službene novine KS ” br: 2/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e …

  Detaljnije

Mart, 2019

 • 18 Mart

  Javni poziv poslodavcima

  LogoFinal

  Broj: 02-05-1700/19 Trnovo, 18.03.2019.godine   Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2019.godinu, (“Službene novine KS ” br: 2/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j …

  Detaljnije