JAVNI POZIVI/OGLASI

Oktobar, 2017

 • 20 Oktobar

  Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

  Detaljnije
 • 10 Oktobar

  Poništenje javnog poziva

  Na osnovu člana 38. Statuta općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.12/08), a u vezi sa članom 34. Zakona o radu (Službene novine F BiH, br.26/16) ,Općinski načelnik, objavljuje   P O N I Š T ENJ E   J A V N O G   P O Z I V A …

  Detaljnije
 • 10 Oktobar

  Javni poziv poslodavcima

  Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu, broj: 01-02-534/17 od 15.02.2017.godine, Općinski načelnik, o b j a v lj u j e   JAVNI    POZIV  POSLODAVCIMA  I Pozivaju …

  Detaljnije