JAVNI POZIVI/OGLASI

April, 2018

 • 6 April

  Javni poziv poslodavcima

  Broj: 02-34-1364/18 Trnovo, 03.04.2018.godine Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2018.godinu, broj: 01-02-4047/18 od 29.12.2018.godine, Općinski načelnik, o b j a v lj u j e JAVNI POZIV …

  Detaljnije
 • 3 April

  JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKI NAČELNIK Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton Municipality of Trnovo MUNICIPALITY MAYOR Broj: 02-34-_______/18 Datum: 03.04.2018. godine Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i …

  Detaljnije

Mart, 2018

 • 30 Mart

  OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14), te Odluka o načinu i uvjetima …

  Detaljnije