Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 38 . Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 4 . Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe sa područja Općine Trnovo, Općinski načelnik raspisuje: […]


Na osnovu člana 119. stav (6) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 24/17) i člana 38. Statuta Općine Trnovo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 12/08), Općinski načelnik, objavljuje J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled izgrađenih […]


Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje JAVNI POZIV Za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo I Raspisuje se javni poziv za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo. Pravo učešća imaju lica koja […]


Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje JAVNI OGLAS Za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo I Raspisuje se javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo –lokalitet Babin do Bjelašnica. Zakupnina iznosi 120 KM mjesečno po […]


Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine […]


Obavještavamo Vas da je, dana 27.11.2017. godine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine i opština Republike […]


Na osnovu člana 23. i člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine F BiH“, broj : 49/05) i čl. 50 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Trnovo, broj 02-02-2552/17 od 16.08.2017.g. Općinski načelnik dana 08.11.2017. godine raspisuje J A V N I   O G L […]


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu, broj: 01-02-534/17 od 15.02.2017.godine, Općinski načelnik, o b j a v lj u j e   DRUGI JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I Pozivaju se pravni subjekti (u […]


Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine […]