Početna / Javni pozivi/oglasi (stranica 4)

Javni pozivi/oglasi

Decembar, 2017

 • 4 Decembar

  JAVNI POZIV za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica

  Obavještavamo Vas da je, dana 27.11.2017. godine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne …

Novembar, 2017

 • 9 Novembar

  Javni oglas

  Na osnovu člana 23. i člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine F BiH“, broj : 49/05) i čl. 50 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Trnovo, broj 02-02-2552/17 od 16.08.2017.g. Općinski načelnik dana 08.11.2017. godine raspisuje J A V …

Oktobar, 2017

 • 31 Oktobar

  Drugi javni poziv poslodavcima

  Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu, broj: 01-02-534/17 od 15.02.2017.godine, Općinski načelnik, o b j a v lj u j e   DRUGI JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I …

 • 20 Oktobar

  Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

 • 10 Oktobar

  Poništenje javnog poziva

  Na osnovu člana 38. Statuta općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.12/08), a u vezi sa članom 34. Zakona o radu (Službene novine F BiH, br.26/16) ,Općinski načelnik, objavljuje   P O N I Š T ENJ E   J A V N O G   P O Z I V A …

 • 10 Oktobar

  Javni poziv poslodavcima

  Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu, broj: 01-02-534/17 od 15.02.2017.godine, Općinski načelnik, o b j a v lj u j e   JAVNI    POZIV  POSLODAVCIMA  I Pozivaju …

Septembar, 2017

 • 8 Septembar

  Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14), te Odluka o načinu i uvjetima …

August, 2017

 • 22 August

  JAVNI OGLAS za dodijelu novčanih sredstava za kupovinu školskih knjiga, pribora i sveski

    Na osnovu člana 3. Budžeta općine Trnovo za 2017. godinu (“Službene novine Katona Sarajevo”, broj 9/17), člana 10. Odluke o izvršenju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo ,,,broj 12/08 općinski načelnik raspisuje : JAVNI OGLAS Za dodijelu novčanih sredstava za kupovinu školskih knjiga, pribora i sveski. …

Juli, 2017

 • 17 Juli

  JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA

  Na osnovu člana 37. stav (4) i (5) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17), a u vezi utvrđenog Nacrta Urbanističkog projekta ”Poslovno-sportski centar Trnovo, nosilac pripreme O B A V J E Š T A V A Javnost da će se javna rasprava o …