Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine […]


Javni poziv za dodjelu građevinskog materijala i dodjelu sredstava za pomoć kod ugradnje građevinskog materijala Javni poziv za dodjelu građevinskog materijala i dodjelu sredstava za pomoć kod ugradnje građevinskog materijala Prijava za dodjelu građevinskog materijala Prijava za dodjelu sredstava za pomoć kod ugradnje građevinskog materijala 


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu broj: 01-14-4187 od 26.12.2018 godine, člana 38., Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 6 . Pravilnika o načinu i postupku odobravanja jednokratne novčane […]

1 3 4 5